Politică de confidențialitate

SC ETIK 2001 SRL, cu sediul in Bucuresti, str. George Baritiu nr. 7, sector 1, CUI RO3163460, colecteaza si proceseaza datele cu caracter personal ale potentialilor clienti, clienti si parteneri, în scopul de a încheia, executa sau rezilia un contract, in conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia datelor la nivel european. Rolul prezentei Politici de Confidentialitate este de a descrie categoriile de date pe care le prelucrăm, modalitatea si scopurile în care le colectăm si diversele drepturi si optiuni de care dispuneti în acest sens.

 

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, denumirea postului, adresa de domiciliu, profesională sau cea postală, numărul de telefon, de fax si adresa de e-mail;
 • Informatii comerciale prelucrate în scopul de a încheia, executa si rezilia un contract, sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar fi instructiuni acordate, plăti efectuate, solicitări si proiecte;
 • Informatii colectate din surse publice, baze de date de integritate si birouri de credit;
 • Alte date cu caracter personal privind preferintele dumneavoastră dacă se dovedesc relevante în cadrul raporturilor juridice contractuale;
 • Detalii ale vizitelor dumneavoastră la sediul si punctele noastre de lucru;
 • În situatii limitate, în care colectarea acestor date este obligatorie pentru prestarea serviciilor noastre, trebuie să colectăm categorii speciale de date cu caracter personal, respectiv codul numeric personal („CNP”), data nasterii, date privind calitatea dumneavoastră de membru al unei asociatii profesionale sau comerciale
 • Aceste categorii speciale de date vor fi colectate doar:
  • pe baza consimtamântului prealabil expres al dumneavoastră sau pe baza dovezii justea consimtământului dumneavoastră furnizate de o tertă persoană  care ne comunică aceste date;
  • în cazurile în care există orice obligatielegală de prelucrare a acestor categorii de date;
  • prelucrarea este obligatorie în scopul apărării unui drept legitim în instantele de judecată;

BAZA LEGALA PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Orice operatiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteti parte sau organizatia dumneavoastră este parte, sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră sau organizatia dumneavoastră;

 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligatii legale;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimtământului dumneavoastră prealabil si explicit;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale subscrisei sau ale unui tert, cu exceptia cazurilor în care interesele sau drepturile si libertătile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese.

 

În cazurile în care dispozitiile legale aplicabile impun consimtământul dumneavoastră prealabil si explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimtământului dumneavoastră prealabil si explicit. În acelasi timp, ne vom lua garantii suplimentare că orice persoană fizică sau entitate care ne comunică datele dumneavoastră speciale cu caracter personal a obtinut în prealabil consimtământul dumneavoastră.

 

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

SC ETIK 2001 SRL colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri („Scopuri Permise”):

 • în scopul de a încheia, executa sau rezilia un contract cu dumneavoastră;
 • in scopul desfăşurării activităţilor ;
 • in scopul respectarii obligatiilor noastre legale;
 • in scop de marketing, pentru informare si acordarea de beneficii de loialitate si pentru analizarea si îmbunătătirea permanenta a serviciilor si produselor noastre către dumneavoastră
 • protejarea securitătii si gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele IT si de comunicare, platformele online, website-urile si celelalte sisteme, prevenirea si detectarea amenintărilor de securitate, fraudelor sau a altor activităti infractionale sau malitioase;
 • in scopuri de asigurare;
 • in scopul monitorizării si evaluării conformitătii cu politicile si standardele noastre;
 • in scopul respectării hotărârilor judecătoresti si exercitării si/sau apărării drepturilor noastre legale;
 • in orice scop aferent si/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.

 

PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

 

Vă putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite , pe plan intern sau international, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în Scopurile Permise, în numele nostru si doar în conformitate cu instructiunile noastre.

 

Subscrisa va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal si va folosi măsuri corespunzătoare de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii.

 

Altfel, vă vom divulga datele cu caracter personal doar când ne instruiti sau ne acordati permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activităti frauduloase sau infractionale, efective sau suspectate.

 

DATE  CU  CARACTER  PERSONAL  PE CARE  NI  LE  FURNIZATI  CU  PRIVIRE LA  ALTE  PERSOANE  FIZICE

 

În cazul în care ne furnizati date cu caracter personal cu privire la o altă persoană fizica (cum ar fi unul dintre administratorii sau salariatii dumneavoastră, sau o persoană cu care aveti relatii profesionale), trebuie să vă asigurati că aveti dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal si că, fără a mai lua alte măsuri, putem colecta, folosi si divulga acele date cu caracter personal. Astfel,  trebuie să vă asigurati că persoana în cauză are cunostintă de aspectele diverse tratate în prezenta Politica de Confidentialitate, asa cum acestea privesc persoana fizică respectivă, inclusiv identitatea subscrisei, modul în care ne poate contacta, scopurile în care colectăm, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal (inclusiv divulgarea către destinatari din străinătate), dreptul persoanei fizice de a obtine acces la datele cu caracter personal si de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, si consecintele nefurnizării datelor cu caracter personal.

 

 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in materie.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi sterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise sau atunci când vă retrageti consimtământul (dacă este cazul) si subscrisa nu mai are obligatia legală de a continua să stocheze datele respective.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le detinem; în cazul în care vă exercitati acest drept într-un mod care este evident abuziv sau nefondat, ne rezervăm dreptul la rambursarea costurilor necesare suportate pentru prelucrarea copiilor respective si pentru remiterea copiilor într-o perioadă de timp rezonabilă;
 • dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte si dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

 

 • puteti de asemenea să faceti o plângere dacă sunteti preocupat de modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul la stergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situatiile în care v-ati retras consimtământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii.